Nông nổi

love

Mẫu thân đại nhân có lần bực tức than thở với em.

Mẫu thân: Mẹ chưa thấy ai vừa ở dơ, vừa lười, còn hút thuốc lại ít tắm như ba mày.

Em: Biết thế ngày xưa mẹ đồng ý lấy ba làm gì giờ lại than?

Mẫu thân: Thì lúc còn trẻ ai mà chả một lần nông nổi?!!!!

Em: Thế giờ sao mẹ lại vẫn ở chung với người vừa ở dơ, vừa ít tắm, hay hút thuốc lại vừa lười làm gì?

Mẫu thân: Chắc mẹ vẫn còn đang nông nổi.

Em: !??!?!?!?!??!?!?!?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s