Đi ké

Mẫu thân đại nhân thích đi với em, thích làm với em và thích bàn với em tất cả mọi thứ. Từ việc mua máy lạnh hiệu gì, khoe nữ trang hột xòn hột é cho đến đi du lịch ở ké khách sạn khi em đi công tác, mẫu thân đại nhân đều thích…